Bli medlem

For å være medlem i Oppdal hytteforum, må du enten ha hytte i en tilsluttet hytte-forening eller ha tegnet personlig medlemsskap.

Tegn medlemskap
(hytteforening eller personlig)

Se medlemsoversikt

Webkamera

Været

Velkommen til Oppdal Hytteforum

Sammen er vi sterke. Oppdal kommune har mer enn 3.000 hytter. Likefullt har vi som hytteeiere ingen innflytelse på hvordan forholdene tilrettelegges for å skape den trivsel og økonomiske trygghet som er nødvendig. Oppdal hytteforum ønsker å bli en aktiv medspiller til kommune og politikere. Vi ønsker å snakke hytteeiernes sak. Vi ønsker å være en pressfaktor, men også en viktig ressurs.

For å klare dette, må vi være mange sammen. Vi er nå 1170 hytter, vi må bli flere. Så meld deg inn. La oss vise at vi er noe mer enn en økonomisk melkeku for Oppdal kommune.

Er det slik Oppdal vil at vår uberørte natur skal se ut?

snscooter1Bygningsrådet i Oppdal foreslår å åpne for fornøyelseskjøring med snøscooter i området Skardalen-Grytdalen, se artikkel i Opdalingen med reaksjon . Saken skal behandles i kommunestyret i September.

På sine egne nettsider skriver kommunen samtidig:
"Opplevelsen av fred og ro når man ferdes i naturen er viktig for mange. For å verne om naturmiljøet og å sikre friluftsliv og rekreasjonsverdier, har vi et regelverk som regulerer motorferdsel i utmark og vassdrag. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82?q=motorferdsel Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdsellova) har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt. Regelverket åpner for motorferdsel til visse nytteformål som er nærmere beskrevet i lov om forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagt vassdrag. Det er et krav om at all motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulemper for naturmiljø og mennesker."

Skardalen - Grytdalen er et viktig reindriftsområde. Reinen er avhengig av store arealer for å finne nok mat og bruker mye av tida si nettopp til å finne mat. Den er derfor svært utsatt i forhold til å bli forstyrret. Sameksistensen med mennesker har til nå fungert godt fordi mennesket har brukt fjellet til å finne ro og oppleve uberørt natur. Da kan man selv tenke seg hvordan fornøyelseskjøring vil virke inn på både mennesker og dyr.

Nei, Oppdal kommune!!! Jeg håper noen der inne tar til fornuften og legger vekk denne ideen umiddelbart. La Oppdal fortsatt være en kommune hvor både mennesker og dyr kan nyte naturen og mangfoldet i naturen.

Fra galleriet