• Skiløype på Gjevilvassveiene med tilknytning til stamløypenettet
  • Sikre og utvikle hele stamløypenettet
  • Eiendomsskattetaksten for hytteeierne
  • Unøyaktig bebyggelsesplan
  • Minirenseanlegg og feieavgift
For styret har det blitt klart at dagens vedtekter trenger en justering av en del uklare og for lite presise punkter.

I tillegg ønsker styret å endre foreningen navn fra Oppdal Hytteforum til Oppdal Hytteforening. Dette for at styret mener at Oppdal Hytteforening er et mer dekkende navn, og fordi endringen synliggjør den revitaliseringen av foreningen som pågår.

Tid:           Tirsdag 14. september 2021, klokken 21.00
Sted:       
Digitalt, Teams

Innkalling sendes ut på mail før 14. august. Les inkallingen HER.
Nåværende vedtekter og forslag til nye vedtekter.
Meld deg på ekstraordinært årsmøte HER.

Det tidligere utsatte årsmøtet i Oppdal hytteforum avvikles lørdag 21. februar 2015 kl 14.00 på Skifer hotell.

Årsmøtet er åpent for alle, men kun medlemmer har stemmerett under behandling av årsmøtesakene.

Les innkallingen her

Freidig arrangerer også i år turorientering i Oppdal.

I alt 50 poster er satt ut, i to områder. Det ene er terrenget fra skytebanen og sørover til Ålmsetra, det andre fra Elgsmovegen og sørover.
Postene har forskjellig vanskelighetsgrad og passer for alle aldre.
Konvolutter med kart, veiledning og kontrollkort fås kjøpt hos VPG og Intersport i Oppdal sentrum og Axel Bruun Sport i Trondheim.
Pris: 150 kr.
Et flott mosjonstilbud som samtidig gir trening i bruk av kart og kompass!
Mer informasjon finner du på: https://turorientering.no/

IMG 3798

For tredje år på rad er Gjevilvatnet regulert ned til et absolutt minimum. Opptil 15 meters reduksjon av vannstanden gjør at det er umulig å drive båttrafikk på sjøen. Turistbåten til Vassendsætra  kan ikke trafikere. Båtnaustene står langt oppe på landet. Hyttefolket og fastboende må ha båtene sine i hagen i stedet for på sjøen.

Alt dette fordi Trønderenergi og NVE er mer opptatt av profitt enn å legge forholdene til rette for et mangfoldig og godt tilbud til de som gjerne vil bruke naturen. Oppdal kommune har tilsynelatende ingen virkemidler for å stoppe nedtappingen av Gjevilvatnet.

Hytteundersøkelsene viser at Oppdal har omtrent 1 million overnattinger i året. Brorparten av disse kommer fra hytteeierne og deres familier og besøkende. Og hva er det disse søker når de etablerer seg i Oppdal? Jo, i konkurranse med andre hyttekommuner har de etablert seg i Oppdal for å ha et mangfoldig og godt tilbud til fritidsaktiviteter. Å kunne ta en tur i alpinbakken. Å kunne spenne på seg skiene og oppleve naturen, enten i uberørt natur eller godt preparerte skiløyper. Å kunne oppleve fjellet en sommerdag – eller ta en tur på sjøen og fiske.

Oppdal har tradisjon for å være en attraktiv fritidskommune, men de er ikke uten konkurranse fra andre destinasjoner. Her hviler det et betydelig ansvar på både kommune og næringsliv.  Kommunen tåler rett og slett ikke at tilbudene forvitrer slik man ser tendenser til nå i dag.

trollheimen2b

Spesielt utsatt er nå Gjevilvassdalen med både nedtapping av vannstand og strid om skiløyper.

Med dette retter vi en sterk henstilling til kommunen å vise større vilje til å forvalte kommunens gull, nemlig naturen.

25. mai deltok jeg på styremøte I Grytdalen hytteeierforening. Der redegjorde jeg bla for det pågående kommuneplanarbeidet og refererte til 11 hovedpremisser, vedtatt av formannskapet, for den kommende planen. En av disse premissene var vern av reindriftsområder/LNF-soner. I møte mellom Oppdal hytteforum og ordføreren, nevnte han eksplisitt Grytdalen og sa at utbygging der var utelukket.

Nå har det samme formannskapet behandlet søknader til nye utbyggingsområder og der går man inn for flere nye felter i Grytdalen, faktisk så langt inn som til Aalbu-feltet i Grytdalsskaret. Det virker som om det er store uenigheter innen de enkelte partier, f.eks er nok ordføreren selv uenig i forslag fremmet av partikolleger.

Forslagene skal nå opp i kommunestyret den 22. juni. Så skal planen ut på høring fram til begynnelsen av september.

Kan også nevne at den forrige kommuneplanen hadde rullering for 4 år siden. Da ble de samme søknadene om utbygging i Grytdalen også fremmet. Men den gangen var politikerne faktisk mer moderate ved at de sa nei til all utbygging forbi øverste punktet på veien. De anbefalte derimot 3 felter i området Fjellskolen og fortetting av Fjellgrenda, men Miljøverndepartementet og reindriftnæringa sa nei til all utbygging.

Forhåpentligvis vil det samme skje også denne gangen. Men det må være lov å undres over framgangsmåtene og ikke minst manglende logikk i politiske prosesser.