snscooter1

Bygningsrådet i Oppdal foreslår å åpne for fornøyelseskjøring med snøscooter i området Skardalen-Grytdalen, se artikkel iOpdalingen med reaksjon . Saken skal behandles i kommunestyret i September.

På sine egne nettsider skriver kommunen samtidig:
«Opplevelsen av fred og ro når man ferdes i naturen er viktig for mange. For å verne om naturmiljøet og å sikre friluftsliv og rekreasjonsverdier, har vi et regelverk som regulerer motorferdsel i utmark og vassdrag. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82?q=motorferdsel Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdsellova) har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt. Regelverket åpner for motorferdsel til visse nytteformål som er nærmere beskrevet i lov om forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagt vassdrag. Det er et krav om at all motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulemper for naturmiljø og mennesker.»

Skardalen – Grytdalen er et viktig reindriftsområde. Reinen er avhengig av store arealer for å finne nok mat og bruker mye av tida si nettopp til å finne mat. Den er derfor svært utsatt i forhold til å bli forstyrret. Sameksistensen med mennesker har til nå fungert godt fordi mennesket har brukt fjellet til å finne ro og oppleve uberørt natur. Da kan man selv tenke seg hvordan fornøyelseskjøring vil virke inn på både mennesker og dyr.

Nei, Oppdal kommune!!! Jeg håper noen der inne tar til fornuften og legger vekk denne ideen umiddelbart. La Oppdal fortsatt være en kommune hvor både mennesker og dyr kan nyte naturen og mangfoldet i naturen.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *