Representanter fra Oppdal hytteforum hadde fredag 19. februar møter med firmaene Vitnett og Vaktformidling på Oppdal.

Vitnett er den største leverandøren av bredbåndstjenester i Oppdal med 2000 kunder. Kun en liten del av disse er i dag hytteeiere. Grunnen til det er først og fremst teknologien som benyttes som gir liten tilgang inn i de områdene hyttene ligger. I moderne hytteområder legges i dag fiber fram til hyttene. Siden Oppdal er en gammel hyttekommune som er bygd ut litt etterhvert, er det kun et lite område i sentrum som i dag dekkes av fiber. Resten dekkes gjennom punkt-til-punkt trådløst samband. Mye kan fortsatt gjøres med denne teknologien ved at man bygger ut basestasjoner på strategiske steder og derved får distribuert signal ut i områder som lokalt kan bygges ut med fiber eller lignende teknologi. Men vi må nok innse at det er langt fram til tilfredsstillende dekning.

Utbygging av moderne teknologi til hele kommunen er et stort løft som et selskap som Vitnett ikke kan ta på seg alene. Her handler det om infrastrukturutbygging hvor det offentlige må ta sin del av kostnaden.

Oppdal kommune har høye ambisjoner om å bli en av Norges beste hyttekommuner. For å nå dette målet, må infrastrukturen på plass. Oppdal hytteforum vil påvirke så mye de kan for at dette skal skje.

Vaktformidling AS er i utgangspunktet et selskap som har satset på vakttjenester, men etterhvert har de også satset sterkt på vektertjenester, alarmsystemer og styringssystemer – også i forbindelse med hytter.

Selskapet kan i dag tilby patruljetjenester og skilting for hytteforeninger. De kan også tilby tjenester som strømstyring, alarmsentraler, frostsikring for den enkelte hytteeier. Som medlem av Oppdal hytteforum vil selskapet komme opp med spesialtilbud som burde kunne være av interesse.

Oppdal hytteforum ser for seg den dagen vi som hytteeiere kan ha full kontroll over hytta vår via intenett og i tillegg være operative når vi er på hytta – når vi ønsker det. Og da snakker vi ikke om mobilt bredbånd.

Mon tro om vi får til dette?

Utover vinteren starter arbeidet med nye kommuneplaner for Oppdal. Arbeidet er forventet ferdig i september 2010.

Kommuneplanene er viktig for oss alle. Her legges viktige premisser for utbygging, fortetting, miljø, beite osv. Alt dette har stor betydning for våre rammebetingelser som hytteeiere. For oss er forutsigbarhet og harmonisk utbygging viktig. At antallet hytter øker, er bare naturlig i en populær fjellbygd med alpinbakker. Men vi vil fortsatt kunne nyte fjellets ro og leve et harmonisk hytteliv.

Derfor er det viktig at vi følger med i kommuneplan-prosessen og at vår røst blir hørt. Vi føler vi har et fruktbart samarbeid med kommunens politikere med ordføreren i spissen. Vi har berettiget håp om at dette vil være til stor nytte både for kommunen og oss hytteeiere.

Men vi vil også utfordre dere hytteeiere til å følge med og vise engasjement. Ta gjerne kon takt med oss i Oppdal hytteforum om du kommer over noe som du mener har betydning for arbeidet.

ola2

Oppdal hytteforum, representert ved  Anne Grethe Holmen, Per Osvald Lund og Bjørn Østbye, hadde 28. november et fruktbart møte med ordfører Ola Røtvei. Hensikten med møtet var å etablere gode samarbeidsrelasjoner og finne ut hvordan hytteforum og kommune kan dra nytte av hverandre i framtida.

Gjennom møtet ble det diskutert flere tema:

1. Hvem er hytteeierne og hvor bor de
Bedre merking av hyttefelt og hytter i hyttefelt er etterspurt av flere. Ordføreren ser gjerne at Hytteforum assisterer med forslag til løsninger på dette. Hornlia ble trukket fram som et eksempel til etterfølgelse.
Hytteforum stiller seg positive til å assistere, men trenger informasjon om hvilke hyttefelt som finnes og hvem som har hytte på Oppdal. Man ser for seg et kart over hele Oppdal med oversikt over hyttefelt og at man kan gå inn på hvert enkelt felt og få oversikt over hyttene. På åpne løsninger må eierne av hyttene anonymiseres.

For Hytteforumet er oversikt over eiere et godt verktøy for å nå målet om 2.000 meldemmer.

Ordføreren har lovet å undersøke hva som finnes av kart og oversiktslister over hytteeiere og sørge for at Hytteforum får tilgang til disse.

2. Møte med politikere
Ordføreren vil prøve å få til et møte med gruppelederne eller fromannskapet på nyåret.

3. Kommuneplan
Ordføreren vil sørge for at Hytteforum får et tidlig utkast til kommuneplanen slik at vi kan brukes som høringsorgan. Det er spesielt arealdelen som er interessant.

Ordføreren er svært opptatt av å være kritisk til fortetting. Han mener at grunneiersamarbeid burde benyttes i større grad, men oppfordrer også hytteeierne til bedre dialog med grunneierne.

4. Prosesser eiendomsskatt
Ordføreren skal gi oss en oversikt over hvilke prosesser som blir knyttet til eiendomsskatt 2011.
Viktig at vi får innpass i dette arbeidet og sikrer hytteeiernes interesser, både når det gjelder eiendomsskattens størrelse og hva inntektene brukes til.

5. Frivillig feiing
Feiing av piper er noe hver enkelt hytteeier må gjøre selv. Ikke alle føler seg i stand til dette og ønsker heller å kjøpe tjenesten fra kommunen. Orføreren skal undersøke om kommunen kan tilby denne tjenesten.

6. Representasjon løypenett
Kommunestyret vedtar rammene til løypelegging. Men utførende organ er et utvalg bestående av Arild Hoel, løypeleggerne og næringslivet i Oppdal (de som putter penger i potten). Arild Hoel har vært negativ til å ta med representant for hytteeierne i utvalget. Orføreren vil ta opp saken med Arild Hoel da han ser stor nytteverdi i representasjon  fra hytteeierne.

7. Internett i Oppdal
Vitnett samarbeider nå med Infonett Røros om nytt bredbåndsnett i Oppdal. Fra før av står infonett Røros for utbygging av et moderne nett på Røros. Mye tyder på at disse selskapene blir slått sammen. Ordføreren anbefaler Hytteforum å ta kontakt med daglig leder Stig Strand i Vitnett for info om videre planer.

 

Det ser ut til at ordføreren er et godt kontaktpunkt for slike møter i framtiden.

Neste møte ble berammet til fredag 12. februar kl 15.00 (tentativt)

Oppdal hytteforum arrangerer åpent møte med etterfølgende årsmøte under Fjellmessa.

Dato: lørdag 3. Oktober kl. 14.00-16.00
Sted: Kinosalen, Oppdal kulturhus

1. Faglig møte

Tema: Turisme og bygdekultur
Møteleder: Øystein Syrstad (kjent fra 20 spørsmål på NRK radio)

Det finnes ingen ”kjappe” løsninger når en hurtigvoksende ny kultur skal møte en århundregammel naturlig tilpasset bygdekultur. Ingen vet hvor levedyktig turisme vil være som ny næringsvei i et bygdesamfunn. Klokskap betyr å være skånsom – dvs. gjensidig utnytting av kompetansen i det etablerte og i det som skal etableres.

Program
– Stadsforming av Lom i et historisk perspektiv: Simen Bjørgen, ordfører i Lom
– Hyttebygging, grunneiersamarbeid og utvikling av kulturlandskapet: Ola Røtvei, ordfører i Oppdal
– Turisme og konsekvenser for hytteeiere: Knut Jarle Lysklett, markedsansvarlig, Oppdal booking AS
– Spørsmål fra salen, diskusjon

2. Årsmøte

Ordinært årsmøte.
Åpent for alle, men kun medlemmer av Oppdal hytteforum har stemmerett.

Vi håper mange vil møte opp.