Vitnett melder om følgende status og planer for fiberutbygging til hyttefelt i Oppdal:

Fiber er lagt ut i følgende områder:

 • Oppdalstoppen
 • Rønningslia nedre (senhøst 2016)
 • Sletvold-området inkl Haldo Kalvhåggån
 • Torvesgjelan
 • Nautsdalen
 • Klettstølen øvre
 • Rasmusslættet øvre
 • Gjetberget
 • Vardammen
 • Vangslia
 • Gorsetgrenda
 • Gorsetråket

Følgende felt vurderes i 2017-2018:

 • Rasmusslættet øvre
 • Stølslivegen i Klettstølen
 • Hornlia
 • Langberga. Kleberberget
 • Bjørklia
 • Detlia, Horvli
 • Storlidalen

For mer info, www.vitnett.no/hytte

Oppdal kommune har nå lagt ut informasjon om prosess videre vedr. Fornøyelseskjøring med snøscooter, se https://www.oppdal.kommune.no/aktuelt/snoscooterloyper—prosessen-videre/

Her står det bla:
«Bygningsrådet gjorde den 20.6.2016 følgende vedtak i sak 16/705 (.pdf):
Bygningsrådet ber om at rådmannen avklarer mulighetene for å etablere snøscooterløyper med grunneierne i følgende områder:

 • Fjellområdet mellom Skardalen – Grytdalen

Bygningsrådet ber videre om at det opprettes kontakt med reindriftsforvaltningen og reindriftsutøverne i Trollheimen Sijte for å avklare muligheten til å etablere snøscooterløyper i fjellområdene mellom Skardalen og Grytdalen.

Når det foreligger resultatene av disse avklaringene skal dette legges fram for bygningsrådet for ny vurdering.

Les resten av artikkelen her

Opp-artikkel fornyelseskjring 2016-08-09

At hytteeierne i Grytdalen er motstandere av fornøyelseskjøring med snøscooter i Skardalen/Grytdalen, har blitt lagt merke til i media. Se omtale i Opp .

Det er viktig at politikerne som skal behandle denne saken, forstår at Oppdal skal være et sted hvor vi skal nyte nature, ikke frees rundt på snøscooter.

Grytdalen hytteeierforening har sendt åpent brev til Oppdal kommune ved ordfører Kirsti Welander vedr Bygningsrådets forslag om løype for fornøyelseskjøring med snøscooter i Skardalen – Grytdalen. Hytteeierforeningen har vært i kontakt med både grunneiere og fremtredende representanter for reindriftsnæringen, og det er en unisont kritisik holdning til forslagene. Man er også svært kritisk til at et slikt forslag legges fram uten at hverken grunneiere, reindriftsnæringen eller hytteeierne er tatt med på råd.

Grytdalen hytteeirforening håper kommunen tar til vettet når forslaget evt legges fram i kommunestyret i september.

Les det åpne brevet på http://grytdalen.no/

Hytteeierne i grytdalen ser gjerne at de som deler den kritiske holdningen til løype, bidrar med å gi uttrykk for dette overfor Oppdal kommune.

Det er svært viktig at gjerder oppføres på en slik måte at de ikke blir dødsfeller for firbente dyr.

gjerde1

Du som hytteeier ønsker neppe å finne et døende dyr ved hytta di når du kommer dit.

 

Du kan gjerne gjerde inn areal i tråd med reguleringsplanen for området der hytta er. Om det ikke er reguleringsplan kan du ta utgangspunkt i kommunens generelle bestemmelse på at gjerding + hytte maks utgjør 40% av tomtearealet.

Reguleringsplan for din eiendom kan du finne f.eks ved å laste ned appen Kommunekart, søk på din adresse eller gnr/bnr, trykk på i-en for informasjon, deretter påReguleringsplaner og Vis i planregister, til sist gå nederst på Plandokumenter og velg Bestemmelser.

  • Vi anbefaler å sette opp permanent gjerde; plankegjerde, skigard eller nettinggjerde med permanente stolper (bør legges ned på vinteren og de minste maskene må være nederst).
  • Grinder må slå utover i tilfelle dyr kommer innom gjerdet
  • Elektrisk netting eller strømtråd er IKKE TILLATT å bruke uten strøm og daglig tilsyn. Disse frarådes derfor sterkt å bruke rundt hytter!
  • Pass på at dyr ikke kan sette seg fast under verandaer o.l. – tett igjen hull!

Les gjerdefolderen fra Oppdal kommune

IMG 3798

For tredje år på rad er Gjevilvatnet regulert ned til et absolutt minimum. Opptil 15 meters reduksjon av vannstanden gjør at det er umulig å drive båttrafikk på sjøen. Turistbåten til Vassendsætra  kan ikke trafikere. Båtnaustene står langt oppe på landet. Hyttefolket og fastboende må ha båtene sine i hagen i stedet for på sjøen.

Alt dette fordi Trønderenergi og NVE er mer opptatt av profitt enn å legge forholdene til rette for et mangfoldig og godt tilbud til de som gjerne vil bruke naturen. Oppdal kommune har tilsynelatende ingen virkemidler for å stoppe nedtappingen av Gjevilvatnet.

Hytteundersøkelsene viser at Oppdal har omtrent 1 million overnattinger i året. Brorparten av disse kommer fra hytteeierne og deres familier og besøkende. Og hva er det disse søker når de etablerer seg i Oppdal? Jo, i konkurranse med andre hyttekommuner har de etablert seg i Oppdal for å ha et mangfoldig og godt tilbud til fritidsaktiviteter. Å kunne ta en tur i alpinbakken. Å kunne spenne på seg skiene og oppleve naturen, enten i uberørt natur eller godt preparerte skiløyper. Å kunne oppleve fjellet en sommerdag – eller ta en tur på sjøen og fiske.

Oppdal har tradisjon for å være en attraktiv fritidskommune, men de er ikke uten konkurranse fra andre destinasjoner. Her hviler det et betydelig ansvar på både kommune og næringsliv.  Kommunen tåler rett og slett ikke at tilbudene forvitrer slik man ser tendenser til nå i dag.

trollheimen2b

Spesielt utsatt er nå Gjevilvassdalen med både nedtapping av vannstand og strid om skiløyper.

Med dette retter vi en sterk henstilling til kommunen å vise større vilje til å forvalte kommunens gull, nemlig naturen.

snscooter1

Bygningsrådet i Oppdal foreslår å åpne for fornøyelseskjøring med snøscooter i området Skardalen-Grytdalen, se artikkel iOpdalingen med reaksjon . Saken skal behandles i kommunestyret i September.

På sine egne nettsider skriver kommunen samtidig:
«Opplevelsen av fred og ro når man ferdes i naturen er viktig for mange. For å verne om naturmiljøet og å sikre friluftsliv og rekreasjonsverdier, har vi et regelverk som regulerer motorferdsel i utmark og vassdrag. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82?q=motorferdsel Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdsellova) har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt. Regelverket åpner for motorferdsel til visse nytteformål som er nærmere beskrevet i lov om forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagt vassdrag. Det er et krav om at all motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulemper for naturmiljø og mennesker.»

Skardalen – Grytdalen er et viktig reindriftsområde. Reinen er avhengig av store arealer for å finne nok mat og bruker mye av tida si nettopp til å finne mat. Den er derfor svært utsatt i forhold til å bli forstyrret. Sameksistensen med mennesker har til nå fungert godt fordi mennesket har brukt fjellet til å finne ro og oppleve uberørt natur. Da kan man selv tenke seg hvordan fornøyelseskjøring vil virke inn på både mennesker og dyr.

Nei, Oppdal kommune!!! Jeg håper noen der inne tar til fornuften og legger vekk denne ideen umiddelbart. La Oppdal fortsatt være en kommune hvor både mennesker og dyr kan nyte naturen og mangfoldet i naturen.