Vedtekter

VEDTEKTER FOR OPPDAG HYTTEFORUM

1. NAVN
Forumets navn skal være   OPPDAL HYTTEFORUM

2. MEDLEMSSKAP
2.1  Rett til medlemsskap har alle hytte-og velforeninger dannet av hytteeiere i Oppdal.
Der det ikke finnes slik forening har hytteiere rett til  å bli opptatt som enkeltmedlemmer.
For alle gjelder at innmeldinger skjer til styret.

2.2  Medlemsåret er kalenderåret.

2.3  Årskontingenten fastsettes av årsmøtet, og betales forskuddsvis. Der medlemmer er tilsluttet gjennom sin hytteforenig, er hytteforeningen ansvarlig for betaling av kontigenten.
Er betaling ikke skjedd innen utgangen av februar mister medlemmet stemmerett, og styret kan beslutte medlemmet strøket

2.4 Medlemsskap i Norges Hytteeierforbund vedtas av årsmøtet.

3. MÅLSETTING
3.1 Forumets formål er å arbeide for at alle forhold av felles interesse for medlemmene blir ivaretatt på best mulig måte for disse gjennom et samarbeid med Oppdal Kommune og mellom foreningene.
Videre vil arbeidet være konsentrert om:
Å fungere som et informasjonsorgan for hytteeierne på Oppdal
Å samarbeide med Oppdal kommune i spørsmål som angår medlemmene

4. ØKONOMI
4.1 Til forumets drift innkreves en medlemskontingent pr. år. Kontingentens størrelse fastsettes ved hvert årsmøte. Forumet kan også søke Oppdal kommune og sponsorer om tilskudd.

5. ORGANISASJON
5.1 Forumet ledes av et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer valgt på årsmøtet. Leder velges på årsmøtet, de øvrige styremedlemmer konstituerer seg selv. De to varamedlemmene har status som valgkomite. I tillegg velges revisor. Valgperioden er 2 år.

5.2 Et gyldig styrevedtak krever at  minst 3 medlemmer stemmer for. Over styrets forhandlinger føres protokoll/styrereferat.
6. DAGLIG LEDER
6.1 Styret kan tilsette  daglig leder dersom foreningens økonomi tilsier dette, og utarbeider instruks for daglig leder.

7. ÅRSMØTET
Årsmøtet er forumets høyeste organ. Årsmøtet holdes innen utgangen av oktober.

7.1 Styret skal med minst 1 måneds varsel  innkalle til årsmøtet, og vedlegge saksliste, styrets beretning og revidert regnskap. Innkalling skjer ved elektronisk med unntak av medlemmer som ikke har tilgang til dette.

7.2 Årsmøtet velger møteleder og referent,  samt 2 personer  til å underskrive møtereferatet sammen med møteleder.

7.3 Årsmøtet  behandler:
a) Styrets beretning
b) Årsregnskap i revidert stand
c) Fastsettelse av kontingent
d) Innkomne forslag:
Forslag til saker må sendes styret skriftlig senest 14 dager før årsmøtet.
f) Valg:
1. Leder
2. Styremedlemmer
3. Varamedlemmer
4. Revisor

7.4 På årsmøtet har alle fremmøtte medlemmer stemmerett, begrenset til en stemme pr hytte.
Til gyldig vedtak kreves vanlig flertall når annet ikke er bestemt. I tilfelle stemmelikhet avgjøres saken ved møte leders dobbeltstemme. Avstemming skjer skriftlig hvis noen ber om det.

7.5 Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller medlemmer som representerer minst 10% av stemmene ber om det.
Avholdelse av ekstraordinært årsmøte skjer med samme tidsfrist for kunngjøring som ordinært årsmøte.

8. VEDTEKTSENDRING
8.1 Vedtektsendring kan kun skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og kan fremsettes av styret eller   medlem  som innehar minst 10 % av stemmene.  Vedtektsendringer krever minst  2/3 flertall.

9. OPPLØSING / FUSJON
9.1 Forslag om oppløsning eller fusjon med annen organisasjon med tilsvarende formål, kan fremsettes av styret eller av medlemmer som representerer minimum 10% av foreningens stemmer.  Slike forslag skal være skriftlige og begrunnede, og skal sendes foreningens medlemmer minst en måned før frist for innkalling til ordinært eller ekstraordinært  årsmøte, der forslaget skal behandles.  Endelig avgjørelse treffes på etterfølgende ekstraordinære årsmøte, som innkalles med en måneds varsel.

9.2 Vedtak om fusjon eller oppløsning krever minst ¾ flertall på det besluttende årsmøte.

10. FORENINGENS MIDLER VED OPPLØSNING

10.1. Dersom det ved foreningens oppløsning skulle foreligge formue, skal årsmøtet treffe beslutning om anvendelsen.